Always Transfer Non-Basic Routes to the next period